септембар 15, 2018

PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA – KUPCI

 

Opšti uslovi koji se odnose na kupce kompanije ,”14.OKTOBAR D.O.O. Kruševac” sa sedištem Jasički put br. 2, 37000 Kruševac, Republika Srbija, matični broj 21178772, PIB 109418823, konkretno primenljiv ka pravnim i fizičkim licima.

1. Uvodne odredbe

1.1. Ovaj pravilnik o opštim uslovima (“POU”) reguliše pravne odnose između privrednog društva ,,14.OKTOBAR D.O.O.Kruševac”, sa sedištem u ulici Jasički put br.2, 37000 Kruševac, Republika Srbija,matični broj 21178772, PIB 109418823 kao Prodavca (“Prodavac”) i bilo koje drugo pravno ili fizičko lice, koje prema ovim POU kupuje robu ili usluge od Kupca (u daljem tekstu: “Kupac”) (Roba i usluge u daljem tekstu se zajedno nazivaju i “roba”).

1.2. Pravne odnose između prodavca i kupca regulišu se ovim POU,zatim putem kupoprodajnog ugovora zaključenog između Kupca i Prodavca, a ako ovim dokumentima nije drugačije određeno, pravni odnosi se regulišu uopšteno obavezujućim zakonskim propisima Republike Srbije.

1.3. Prodavac i Kupac mogu se saglasiti prema kupoprodajnom ugovoru koji je valjano zaključen između njih primenu različitih prava i obaveza od onih propisanih ovim Opštim pravilnikom. U slučaju odstupanja između takvog ugovora
aranžmani zaključeni između strana,
kasniji ugovorni aranžman će prevladati.Prodavac zadržava pravo da menja ovaj POU. Prodavac je obavezan da obavesti Kupca o amandmanima u POU u pisanoj formi najkasnije petnaest (15) dana pre stupanja na snagu amandmana.

1.4. Ovaj POU je objavljen na sajtu www.14oktobar.rs.

2. Definicija termina

2.1. Prodavac pod ovim GTC-om je sledeće privredno društvo:
,, 14.OKTOBAR D.O.O. Kruševac ”
Jasički put br.2, 37000 Kruševac,
Republika Srbija,
matični broj: 21178772,
PIB br: 109418823,
Vebsajt: www.14oktobar.rs

2.2. Kupac je pod ovim POU pravno ili fizičko lice – preduzetnik koje kupuje robu ili usluge od Prodavca ili sa kim je Prodavac u pisanoj formi sklopio kupoprodajni ugovor.

2.3. Strane u skladu sa ovim POU su Prodavac i Kupac.

2.4. Dokument u pismenoj formi je dokument u obliku redovnog pisma, elektronske pošte, odnosno i-mejla.

2.5. Mesto isporuke je mesto koje su stranke odredile kao mesto isporuke u obavezujućem nalogu, u suprotnom to je sedište pravnog lica ili mesto poslovanja Prodavca (Kupca).

2.6. Ugovor o kupovini je pismeni dokument sa takvom svrhom, kao i svi međusobno potvrđeni predlozi strana koje sadrže osnovne zahteve prema važećim zakonima: predmet kupovine, datum isporuke, nabavna cena, određivanje stranaka, kao i nalog izdat od strane Kupca koji potvrđuje Prodavac.

2.7. Roba prema ovom POU su proizvodi koji su ponuđeni na prodaju od strane Prodavca, naročito roba navedena u njegovim katalozima ili na veb lokaciji www.14oktobar.rs.

2.8. Što se tiče domaće prodaje, roba, koja je oružje i / ili municija, Prodavac prodaje Kupcu isključivo lično, prilikom posete Prodavca ili nakon aranžmana tokom ličnog sastanka sa predstavnicima ili zaposlenima kod Prodavca, a samo u skladu sa važećim zakonima koji važe za oružje i municiju.

2.9. U slučaju da nalog za kupovinu ne sadrži podatke navedene u tački 2.6 ovog POU-a, Prodavac je u obavezi da zahteva od Kupca da dostavi nedostajuće podatke u nalogu za kupovinu.

3. Metode davanja naloga i zaključivanja kupoprodajnog ugovora

3.1. Kupac može poslati porudžbinu za robu Prodavcu u pisanoj formi, tj. Putem faksa, elektronske pošte (putem i-mejla) ili putem pošte. Kupac može takođe najaviti porudžbinu Prodavcu i putem telefona ili verbalno. Porudžbinu koja je izvršena putem telefona ili verbalno najavljena mora biti bez nepotrebnog odugovlačenja usavršena i potvrđena od strane Kupca u pisanoj formi najkasnije u roku od dva radna dana od dana dostavljanja naloga putem telefona ili usmenog naloga, u suprotnom nalog je nevažeći.

3.2. Nalog Kupca koji se šalje Prodavcu mora sadržati bar sledeće podatke:

– Podaci o identifikaciji kupca:
• poslovno ime ili ime i prezime Kupca
• registrovano sedište, mesto poslovanja Kupca
• matični broj preduzeća, poreski identifikacioni broj Kupca

– Podaci o identifikaciji robe:
• opis roba, šifra robe, broj kataloga,
• vrstu robe,
• iznos robe,
• kvalitet, veličina, boja i završna površina ili druge specifikacije roba,

– Podaci o identifikaciji za isporuku robe:
• Datum isporuke
• način isporuke
• mesto isporuke
– Podaci o identifikaciji osobe koja je ovlašćena da postupa u ime Kupca u vezi sa nalogom, posebno za preuzimanje robe, da potvrdi preuzimanje robe, da promeni uslove isporuke:
• ime, prezime ovlašćenog lica,
• telefonski ili i-mejl kontakt ovlašćenog lica (“nalog”)..

3.3. U slučaju bilo kakvog sukoba između specifikacije robe u porudžbini i stvarne specifikacije robe kod Prodavca, za potrebe potvrde naloga odlučujuća je specifikacija robe u porudžbini.

3.4. Nalog od strane Kupca prema Prodavcu koji sadrži informacije u skladu sa tačkom 7.2 ovog POU-a smatraće se ponudom za zaključivanje ugovora u skladu sa zakonom. Ugovor između Prodavca i Kupca se smatra valjanim zaključenjem i obavezujućim samo u momentu prihvatanja ponude, odnosno u momentu kada je Kupac potvrdio porudžbinu u pisanoj formi od strane Prodavca. Ako Prodavac, nakon izvršenja naloga, menja informacije u nalogu (uslovi za isporuku robe), smatra se da je ugovor zaključen u trenutku eksplicitne potvrde o ovim promenama od strane Kupca.

3.5. Ako nalog ne sadrži informacije navedene u tački 7.2 ovog POU-a, Prodavac ima pravo da traži od Kupca da popuni informacije u nalogu.

3.6. Potvrda narudžbe će obuhvatiti, osim podataka koji su potrebni za narudžbinu i obračun cene za prevoz robe, ako mesto isporuke nije u sedištu Prodavca. Neaktivnost Prodavca neće rezultirati i neće značiti potvrdu o prihvatanju i / ili potvrdi porudžbine.

3.7. Kupac je, čak i nakon potvrde naloga od strane Prodavca, ovlašćen da otkaže nalog u roku od 24 časa od trenutka slanja naloga na odgovarajuće e-adrese trgovaca kompanije.

3.8. Posebni zahtevi Kupca, naročito uslovi u vezi sa pakovanjem, sertifikatima, načinom isporuke, kvalitetom je neophodno da se pojedinačno navede u svakom nalogu i Prodavac zadržava pravo da ograniči i / ili odbije nalog u vezi sa tim individualnim zahtevima Kupca.

4. Uslovi isporuke

4.1. Ukoliko su se stranke dogovorile o ličnom preuzimanju robe, Kupac ima pravo da preuzme robu u registrovanom sedištu / poslovnom prostoru Prodavca. Svako lično preuzimanje mora biti najavljeno najmanje 7 dana pre datuma prijema do odgovarajućeg trgovca koji mora da potvrdi u pismenoj formi da se slaže sa predloženim datumom preuzimanja. U slučaju pisanog ugovora između Prodavca i Kupca, roba se može preuzeti i van radnog vremena Prodavca.

4.2. Kada se strane dogovore o mestu isporuke u Republici Srbiji, koje se razlikuje od sedišta Prodavca, Prodavac će isporučiti robu Kupcu na dogovorenu adresu ili isporučiti robu preko usluge prevoza ( “prevoznik”). Prodavac nije prvenstveno odgovoran za kašnjenje isporuke robe izazvanog od strane prevoznika pod uslovom da paritet isporuke ne propisuje drugačije.

4.3. Kupac je dužan da propisno preuzme robu od Prodavca ili prevoznika, da ispita usaglašenost robe isporučene uz nalog za robu, a u slučaju bilo kakvih očitih defekata odmah obavesti Prodavca. Tokom preuzimanja robe Kupac je dužan da potpiše protokol prenosa / obaveštenje o prijemu pošiljke. Potpisivanjem predaje
protokola / obaveštenja o prijemu pošiljke, Kupac potvrđuje da je isporuka robe preuzeta u neoštećenom stanju i bez ikakvih očitih defekata. Ako Kupac ne preuzme robu u roku od 7 (sedam) radnih dana nakon isteka perioda navedenog u
kupoprodajnom ugovoru ili obavezujućoj potvrdi o prodaji, Prodavac ima pravo da naplati Kupcu ugovornu kaznu u iznosu od 10,00 € (rečima: deset evra) za svaki komad robe i istovremeno za svaki dan skladišnog perioda robe. Nakon isteka 14 (četrnaest) radnih dana od dana kada je Kupac bio obavezan da preuzme robu, ali nije to učinio, Prodavac ima pravo da se povuče iz kupoprodajnog ugovora i proda robu trećem licu.

4.4. Prodavac će dostaviti robu Kupcu zajedno sa poreskim dokumentom za naručenu robu.

4.5. Prodavac se slaže da blagovremeno pakuje robu pre njene predaje na prevoz u skladu sa međusobno dogovorenim specifikacijama Kupca. U slučaju da ne postoji usaglašenost u pogledu specifikacija o ambalaži, Prodavac se obavezuje da pakuje robu na način koji sprečava njenu štetu tokom njenog transporta, pod uslovom da se robom pravilno i bezbedno rukuje. Prodavac nije odgovoran za štetu robu uzrokovanu nepravilnim ili neprofesionalnim rukovanjem robe od strane prevoznika.

4.6. Osim ako se strane ne dogovore drugačije, Prodavac nije dužan osigurati robu od bilo kakve štete tokom njegovog transporta.

5. Cena robe

5.1. Cena robe se određuje ponudom Prodavca.

5.2. Cene koje je naveo Prodavac su uvek bez PDV-a, osim ako nije drugačije navedeno. Cena će se povećati prema važećoj stopi PDV-a u skladu sa važećim zakonima.

5.3. Cena robe ne uključuje troškove transporta robe i carinske ili druge troškove, osim ako paritet isporuke ne propisuje drugačije.

5.4. U slučaju pojave bilo kakve promene od strane Kupca u vezi sa činjenicom da li je obveznik PDV-a ili ne, obaveza je Kupca da obavesti Prodavca o takvoj promeni najkasnije u trenutku kada je prvi nalog upućen nakon promene.

6. Uslovi plaćanja

6.1. Kupac se slaže da blagovremeno i na vreme plati cenu robe.

6.2. Način plaćanja kupovne cene može se dogovoriti između stranaka na sledeći način: plaćanje unapred pre isporuke robe, plaćanje po isporuci kada se roba preuzme lično, plaćanje po isporuci, plaćanje nakon isporuke.

6.3. U slučaju da je dogovoreno između stranaka da će se kupovna cena isplaćivati pre isporuke robe, Prodavac će Kupcu izdati fakturu za predračun (avansno plaćanje). Za vreme kašnjenja sa plaćanjem
kupovne cene na osnovu proforme (avansa) fakture Prodavac nije u kašnjenju sa isporukom robe Kupcu, a Prodavac nije obavezan da isporuči robu Kupcu pre plaćanja fakturisanog iznosa. Kupovna cena se smatra plaćenom u momentu kreditiranja odgovarajućeg iznosa na
račun Prodavca.

6.4. U slučaju da je dogovoreno između strana da će se otkupna cena isplaćivati nakon isporuke robe, rok naplate računa je 14 dana od dana njenog izdavanja, osim ako se strane ne dogovore drugačije. Smatra se da će nabavna cena biti uplaćena momentom kreditiranja odgovarajućeg iznosa na račun Prodavca.

6.5. U slučaju da je Kupac u zakašnjenju sa isplatom kupovne cene, Kupac je dužan da plati Prodavcu kamatu u iznosu od 0,05% od kupovne cene za svaki dan kašnjenja. Pravo kamate za odlaganje neće uticati na pravo Prodavca da traži naknadu štete.

7. Sticanje vlasništva i prenos rizika od štete na robi

7.1. Prenos prava svojine na robi prelazi na Kupca u trenutku kada je kupovna cena robe u potpunosti isplaćena.

7.2. Rizik od štete na robi prelazi na Kupca u momentu preuzimanja robe od Prodavca ili u trenutku kada je Kupac u skladu sa sporazumom strana ugovornica ovlašćen da manipuliše sa robom ako je Kupac u kašnjenju sa preuzimanjem robe.

7.3. U slučaju da se strane dogovore o predaji robe prevozniku, rizik od štete na robu prelazi na Kupca u trenutku kada se roba predaje prevozniku od strane Prodavca.

7.4. Kupac je dužan da odmah obavesti Prodavca o svakoj pretnji za svoja prava na robu koja ostaje u njegovom vlasništvu, posebno o zadržavanju i drugim vrstama ograničenja prava. Ukoliko Kupac ne ispuni svoje obaveze u potpunosti, obavezuje se da plati Prodavcu ugovornu kaznu u iznosu od 10% od iznosa neplaćene fakture. Isplata ugovorne kazne ne utiče na pravo Prodavca da zahteva naknadu štete.

8. Viša sila

8.1 U slučaju nastanka okolnosti koja je po svojoj prirodi viša sila koja sprečava Prodavca da isporuči robu, takva nemogućnost dostavljanja robe ne predstavlja kršenje obaveze od strane Prodavca. U slučaju pojave bilo koje okolnosti koja je po svojoj prirodi viša sila koja sprečava Prodavca da isporuči robu u potpunosti ili na vreme, period koji je predviđen za učinak produžen je periodom nastupanja događaja više sile. Ako je moguće, Prodavac se obavezuje da obaveštava o okolnostima koje su po svojoj prirodi slučaj više sile Kupcu bez nepotrebnog odlaganja nakon što Prodavac sazna o njihovom postojanju.

8.2. Događaj koji je po svojoj prirodi događaj sila sile obuhvata, naročito: prirodne katastrofe, požar, oluje, ozbiljne mrazeve, zemljotres, nastanak zaraznih bolesti, rat ili ratno stanje, građanski nemiri, mobilizacija, blokade, opšti štrajk ili zvanične ili državne mere koje učesnici ne mogu ukloniti ili kontrolisati.

9. Oštećenje proizvoda i ostvarivanje zahteva za oštećenja

9.1. Kupac je u obavezi da izvrši uvid u robu odmah nakon što dobije mogućnost manipulisanja sa robom (“ispitivanje robe”). Nakon preuzimanja robe, Kupac je dužan proveriti količinu robe, vrstu robe i površinsku završnu obradu.

9.2. U slučaju da: (I) roba ima očigledne nedostatke koje otkrije Kupac ili koje bi trebalo otkriti kada Kupac izvrši odgovarajuću profesionalnu zaštitu, (II) Prodavac je isporučio drugu robu od ugovorene robe, (III) roba u manjoj količini od ugovorenog između strana, Kupac je dužan da odmah o tome obavesti Prodavca o ovim nedostacima robe pismenim putem u momentu preuzimanja robe preko obaveštenja o prijemu pošiljke ili odmah po raspakovanju pakovane robe. Prodavac ima pravo da odbaci prigovor i zahtev
za uklanjanje nedostataka koji su učinjeni suprotno ovoj odredbi. Posebno se smatraju nedostacima očigledni sledeći nedostaci: mehanička oštećenja na ambalaži robe i na robi, nedostatak dokumenta koja se odnose na pakovanje robe i robu, nedostatak dodatne opreme za pakovanje i za robu.

9.3. Kada roba ima skrivene nedostatke koje Kupac nije otkrio i čak nije mogao otkriti prilikom primene profesionalne provere tokom pregleda robe, Kupac može podneti zahtev za uklanjanje nedostataka i podneti žalbu u standardnom garantnom roku koji je 24 meseca ili tokom garantnog perioda koji je pojedinačno dogovoren između strana. Prodavac ima pravo da odbije žalbu i zahtev za uklanjanje nedostataka kada zahtev za nedostatke na robi / žalbi u pisanoj formiukoliko nije upućena odmah od strane Kupca prema Prodavcu i odmah nakon što je Kupac mogao otkriti nedostatke prilikom obavljanja odgovarajuće profesionalne provere.

9.4. Kada isporuka robe sa nedostacima onemogućava pravilnu upotrebu robe, Kupac ima pravo, kada podnosi zahtev u vezi sa nedostacima / pritužbama, da zatraži uklanjanje nedostataka popravkom neispravne robe u dodatnom adekvatnom periodu vremena koje je Kupac dužan da obezbedi Prodavcu u takvu svrhu (u slučaju nedostataka koji se mogu otkloniti) ili da zahteva odgovarajući popust na cenu. Osim u slučaju nedostataka koji se mogu otkloniti, Kupac ima pravo tražiti zamenu za isporučenu neispravnu robu ili zahtevati isporuku nedostajuće robe ili zahtevati odgovarajući popust od cene. Kupac je obavezan da obavesti Prodavca o svom izboru potraživanja zajedno sa zahtevom u vezi sa nedostacima / pritužbama.

9.5. Kada isporuka neispravne robe ne sprečava pravilno korišćenje robe, Kupac ima pravo, kada podnosi zahtev u vezi sa nedostacima / žalbom, da zatraži isporuku nedostajuće robe, otklanja nedostatke robe u dodatnom adekvatnom roku ili popust na cenu. Kupac je dužan da obavesti Prodavca o svom izboru zahteva zajedno sa tvrdnjom o nedostacima / pritužbi.

9.6. Prodavac nije odgovoran za kvarove robe koji su nastali zbog povrede obaveza Kupca neprofesionalnom manipulisanjem robe, ako Kupac koristi robu koja je u suprotnosti sa uputstvima za upotrebu robe, za nedostatke koje proizilaze iz mehaničke štete na robi. Štaviše, Prodavac nije odgovoran za nedostatke robe koja se dogodila nakon što je rizik od štete na robu prenet na Kupca kao rezultat transporta robe, spoljnih interferencija i uticaja, kao i mešanja od strane trećih lica. Štaviše, Prodavac nije čak ni odgovoran za nedostatke robe o kojima je Kupac znao u trenutku zaključenja ugovora ili u trenutku preuzimanja robe ili je morao znati uzimajući u obzir okolnosti tokom kojih je ugovor bio zaključen.

9.7. Prilikom podnošenja zahteva u vezi sa nedostacima na robi / ili po žalbi, Kupac je dužan da sarađuje s Prodavcem, naročito da pruži Prodavcu sve neophodne informacije za procenu žalbe, posebno jasno definisanu kontradikciju sa specifikacijom defekta na robi, i fotografske dokumentacije kojom se prikazuju nedostaci na robi.

9.8. Kupac je dužan da pismeno podnese tužbu u vezi sa nedostacima na robi / žalbi i navede najmanje sledeće informacije o defektu robe (“obrazac žalbe”). Ukoliko Kupac ne dostavi Prodavcu sve informacije potrebne u obrascu za žalbu, smatra se da se zahtev koji se tiče nedostataka robe / žalbe nije izvršen u skladu sa propisima, Prodavac nije obavezan da se bavi žalbom , a Kupac nema pravo na bilo koja prava iz potraživanja u vezi sa nedostatkom / žalbom. Obrazac žalbe sadrži najmanje sledeće podatke: a) Identifikacioni podaci kupca: naziv preduzeća, sedište / mesto poslovanja, broj firme, ime, prezime, telefonski broj ili adresa e-pošte lica ovlašćenog za postupanje po žalbi
b) podatke o identifikaciji u vezi sa narudžbenicom: broj naloga, broj isporuke, datum prijema robe, c) identifikacija nedostatka / razloga žalbe: vrsta robe, jasno definisana kontradikcija sa specifikacijom, uz fotografsku dokumentaciju koja prikazuje defekt, d) Predloženi način rešavanja po žalbi.

9.9. Kupac je obavezan da bez naknade pohranjuje neispravnu robu odvojeno, sve dok se ne reši žalba. Ako Prodavac u toku žalbenog postupka oceni žalbu kao neosnovanu i Prodavac pokreće troškove u vezi sa rešavanjem žalbe, Kupac prihvata da ove troškove povrati Prodavcu.

10. Servis i konsultacije

10.1. Prodavac će pružati Kupcu najbolje podatke, konsultacije i korisničko-tehničke savete. Prodavac nije odgovoran za štetu nastalu usled nepravilne manipulacije rokom ili nepravilnog korišćenja robe.

11. Autorsko pravo

11.1. Bilo koji pisani tekst, likovna, grafička, fotografska i druga dela sadržana na vebsajtu: www.14oktobar.rs zaštićeni su kao intelektualna svojina, a bilo koje od njih odvojeno i sve zajedno, uključujući njihov aranžman, nije moguće njihovo korišćenje na bilo koji način bez dokazive saglasnosti svog autora.

12. Pravila o privatnosti

12.1. Kupac ovo izjavljuje u skladu sa važećim zakonom o zaštiti ličnih podataka, daje saglasnost Prodavcu da obrađuje i čuva njegove lične podatke, naročito podatke naznačene prilikom izvršenja naloga ili tokom komunikacije s Prodavcem, a takođe se slaže s Prodavcem da obrađuje ove lične podatke u svim njegovim informacionim sistemima. Kupac daje saglasnost Prodavcu na neodređeno vreme. Saglasnost se može povući u bilo kom trenutku u pisanoj formi na adresi sedišta firme ili putem e-mail adrese na adresi: office@14oktobar.rs.

12.2. Kupac daje saglasnost na obradu svojih ličnih podataka: ime i prezime, kućna adresa, adresa fakturisanja, matični broj, poreski identifikacioni broj, elektronska pošta i telefonski broj (“lični podaci”).

12.3. Kupac se slaže sa obrađivanjem ličnih podataka od strane Prodavca, posebno u svrhu izvršavanja prava i obaveza iz kupoprodajnog ugovora i radi slanja informacija i komercijalnih obaveštenja Kupcu. Kupac priznaje da je obavezan da svoje podatke o nalogu ispravno i istinito navede i da je obavezan da obavesti Prodavca bez nepotrebnog odlaganja o bilo kakvim promenama o njegovim ličnim podacima.

12.4. Lični podaci će biti obrađeni tokom perioda trajanja saglasnosti. Lični podaci će se elektronski obrađivati putem automatskih sredstava ili u štampanom obliku putem ne-automatskih sredstava, takođe putem trećih strana, ali i van Srbije. Lični podaci Kupca biće upisani u evidenciju Prodavca i obrađeni od strane ovlašćenih radnika Prodavca.

12.5. Kupac potvrđuje da su lični podaci tačni i da je savetovano da se lični podaci pružaju na dobrovoljnoj osnovi.

12.6. Kupac kao subjekt podatka izjavljuje da je obavešten o svojim pravima koja su joj pripisana u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. Zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

13. Arbitražni sud

13.1. Prodavac i Kupac su se složili da svaki spor koji proizilazi iz pravnih odnosa utvrđenih nalozima i / ili ugovorom ili u vezi sa tim, uključujući sve pomoćne pravne odnose, zahteve za neosnovano obogaćivanje, zahteve za naknadu štete, sporove o valjanosti, tumačenju i prestanak ugovora ili ove arbitražna klauzula, utvrđuje se u arbitražnom postupku u skladu sa Zakonom o arbitraži (“Sl. glasnik RS”, br. 46/2006) i biće podnet nadležnom arbitražnom sudu u Republici Srbiji. Strane su obavezne da se pridržavaju arbitražne odluke nadležnog arbitražnog suda u Republici Srbiji. Strane se slažu da je arbitražna odluka arbitražnog suda konačna, obavezujuća i izvršna protiv stranaka.

14. Poverljivost

14.1. Prilikom obezbeđivanja usaglašenosti sa tačkom 1. ovog člana u vezi sa svim informacijama koje učenici caznaju u toku ugovornog odnosa između Prodavca i Kupca i / ili koji se identifikuju ili tretiraju kao poverljivi i / ili koji se zasnivaju na druge okolnosti su vidljive kao poverljive i / ili
trgovinska tajna otkrivena Kupcu (“poverljive informacije”), svaka strana će:

14.1.1. tokom trajanja ovog ugovornog odnosa, kao i nakon njegovog raskida, čuva u tajnosti i poverljivosti sve poverljive informacije, a ako nije u svrhu ovog ugovornog odnosa – neće reprodukovati takve informacije niti ih davati trećim licima ili na drugi način da ih koriste;

14.1.2. otkriti poverljive informacije trećim licima samo uz prethodnu pismenu saglasnost Prodavca;

14.2. Odredbe tačke br. 1 ovog člana ne primenjuje se na poverljive informacije koje:

14.2.1. su ili postaju poznate javnosti bez ikakvog kršenja obaveza ili pomoći koju pružaju stranke;

14.2.2. je poznata jednoj od ugovornih strana pre sklapanja ugovornog odnosa ili mu je pružena od strane treće strane kao informacija koja nije poverljiva, a istovremeno treća strana nije prekršila svoju obavezu o poverljivosti;

14.2.3. je propisno obelodanjena na osnovu zakonske obaveze, odluke nadležnog suda ili drugog regulatornog organa; u ovim slučajevima ugovorna strana koja je obavezna da objavi informacije odmah će obavestiti drugu ugovornu stranu pre objavljivanja informacija.

14.3. Odredbe tačaka 1 i 2 ovog člana ne utiču na sve pravne obaveze poverljivosti koje su nametnute na obe ugovorne strane.

15. Završne odredbe

15.1. Opšti uslovi i uslovi čine deo naloga i ugovora zaključenih između Prodavca i Kupca i važe u celoj svojoj meri, osim ako nije drugačije dogovoreno u ugovoru. Svi drugi uslovi važe samo kada su potvrđeni od strane Prodavca u pisanoj formi. U slučaju bilo kakvih sporova, strane će poštovati odredbe ugovora, trgovačkih i drugih srodnih zakona.

15.2. Ovi opšti uslovi i uslovi se izvode na engleskom i srpskom jeziku. U slučaju bilo kakvih neslaganja između jezičkih verzija, verzija na engleskom će prevladati.

15.3. U slučaju neusaglašenosti između ovih POU i ugovornih odnosa, smatra se da ugovorni odnos preovladava nad odredbama ovih Opštih uslova.

Ovi uslovi su efektivni i stupaju na snagu od 1. januara 2018.

This post is also available in: English (енглески)