септембар 15, 2018

PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA – DOBAVLJAČI

Opšti uslovi koji važe za odnose sa dobavljačima kompanije, “14.OKTOBAR D.O.O. Kruševac” sa sedištem Jasički put 2, 37000 Kruševac, Republika Srbija, matični broj 21178772, PIB broj 109418823, konkretno primenljiv prema pravnim i fizičkim licima 

1. Uvodne odredbe

1.1. Ovaj pravilnik o opštim uslovima (“POU”) reguliše pravne odnose između privrednog društva ,,14.OKTOBAR D.O.O.Kruševac”, sa sedištem u ulici Jasički put br.2, 37000 Kruševac, Republika Srbija,matični broj 21178772, PIB 109418823 kao kupac (“kupac”) i bilo koje drugo pravno ili fizičko lice -preduzetnik, koje prema ovim POU prodaje robu ili usluge snabdevanja (u daljem tekstu: “prodavac”) kupcu. (Roba i usluga
u daljem tekstu se zajedno nazivaju i “roba”).

1.2. Pravne odnose između prodavca i kupca regulišu se ovim POU-om,zatim putem kupoprodajnog ugovora zaključenog između Kupca i Prodavca, a ako ovim dokumentima nije drugačije određeno, pravni odnosi se regulišu uopšteno obavezujućim zakonskim propisima Republike Srbije.

1.3. Prodavac i Kupac mogu se saglasiti prema kupoprodajnom ugovoru koji je valjano zaključen između njih primenu različitih prava i obaveza od onih propisanih ovim Opštim pravilnikom. U slučaju odstupanja između takvog ugovora
aranžmani zaključeni između strana,
kasniji ugovorni aranžman će prevladati. Kupac zadržava pravo da menja ove POU. Kupac je obavezan da obavesti Prodavca o amandmanima u POU u pisanoj formi najkasnije petnaest (15) dana pre stupanja na snagu amandmana.

1.4. Ovaj POU je objavljen na sajtu www.14oktobar.rs.

2. Definicija termina

2.1. Kupac pod ovim GTC-om je sledeće privredno društvo:
,, 14.OKTOBAR D.O.O. Kruševac ”
Jasički put br.2, 37000 Kruševac,
Republika Srbija,
matični broj: 21178772,
PIB br: 109418823,
Vebsajt: www.14oktobar.rs

2.2. Prodavac je pod ovim POU pravno ili fizičko lice – preduzetnik koje prodaje robu ili usluge Kupcu ili sa kim je Kupac u pisanoj formi sklopio kupoprodajni ugovor.

2.3. Strane u skladu sa ovim POU su Prodavac i Kupac.

2.4. Dokument u pismenoj formi je dokument u obliku redovnog pisma, elektronske pošte, odnosno i-mejla.

2.5. Ugovor o kupovini je pisani dokument koji kao takav ima primenu, kao i svako međusobno potvrđene predloge strana koje sadrže osnovni zahteve u skladu sa
važećim zakonima, konkretno predmet kupovine i / ili oznaku i opis usluge, interni broj centra Kupca, inventarski broj imovine Kupca, datum isporuke, otkupna cena, označenje stranaka, informacije koje poreski dokument Prodavca bez naznaka naloga neće
biti prihvaćen od strane Kupca i da će biti vraćen Prodavcu; i / ili nalog izdat od strane Kupca, koji obuhvata sve gore pomenute zahteve, koje potvrdi Prodavac, čija je svrha obaveza Prodavca
isporučenje Kupcu određene robe
pojedinačno ili određeno u količini i vrsti, i prenos Kupcu pravo svojine na robi, a gde je Kupac u obavezi da isplati kupovnu cenu. Predmet kupoprodajnog ugovora je samo roba koja je konkretno navedena i precizirana kupoprodajnim ugovorom i / ili nalogom.

2.6. Izvedeni kupoprodajni ugovor je jedini i celokupni dokument između ugovornih strana u odgovarajućem postupku i bilo kakvi prethodni aranžmani ugovornih strana u postupku, koji su napravljeni ili u pisanoj formi ili usmeno, postaju nevažeći zaključenjem kupoprodajnog ugovora, izuzev odgovornosti Prodavca za oštećenje robe i odgovornost Prodavca za kašnjenje.

2.7. Roba prema ovom POU su proizvodi i usluge koje prodaje Prodavac.

2.8. Prodavac će potvrditi porudžbinu koju je poslao Kupac najkasnije dva (2) radna dana od dana njenog prijema. Odgovor na ponudu kojim se ponuda prihvata, ali uključuje bilo koje amandmane, ograničenja ili bilo koje druge promene se uvek smatraju novom ponudom i zahteva se prihvatanje od strane Kupca. Kupac ovim unapred isključuje bilo kakvu mogućnost prihvatanja ponude sa amandmanom ili
različitim odredbama. Rano prihvatanje predloga stupa na snagu u trenutku kada
prihvatanje sa sadržajem predloga dostavljeno stranci.

2.9. Prodavac je odgovoran za činjenicu da roba nije opterećena nikakvim pravima trećih lica, što bi na bilo koji način ograničilo ili sprečilo njegovo kupovinu od strane Kupca i njegovu upotrebu.
2.10. U slučaju da nalog za kupovinu ne sadrži podatke navedene u tački 2.5 ovog POU-a, Prodavac je dužan da Kupcu dostavi podatke koji nedostaju u nalogu za kupovinu. U slučaju da faktura koju izdaje Prodavac ne sadrži naznačenje naloga za kupovinu, faktura neće biti prihvaćena od strane Kupca i vratiće se Prodavcu.

3. Uslovi isporuke

3.1. Prodavac je dužan da robu isporuči blagovremeno i na vreme, u roku koji su ugovorne strane dogovorile u kupoprodajnom ugovoru i / ili nalogu. Mesto isporuke robe je mesto koje su stranke navele kao mesto isporuke u obavezujućem nalogu, u suprotnom je to registrovana kancelarija / sedište Kupca. Svi uslovi isporuke će se regulisati međunarodnim pravilima za tumačenje uslova isporuke INCOTERMS 2010 koje izdaje Međunarodna privredna komora u Parizu.

3.2. Prodavac je dužan da pismeno obavesti Kupca o spremnosti za isporuke robe najkasnije u roku od tri (3) radna dana unapred.

3.3. Prodavac je dužan da pakuje i transportuje robu na način kako bi se izbegla njegova šteta zbog mehaničkih, atmosferskih i drugih uticaja, a istovremeno omogućiti njihov siguran prevoz i mogućnost manipulisanja s rokom na način koji odgovara prirodi robe.

3.4. Prodavac je dužan da obezbedi da svaka isporuka robe prati isporuka sa naznakom određene oznake kupčevog naloga ili kupoprodajnog ugovora, datuma predaje robe za njihov prevoz, specifikacije robe i broja komada robe, specifikaciju i vrstu ambalaže, sredstvo prevoza robe i potvrdu koju je izdao prevoznik o izvršenju inspekcije količine robe u trenutku njihovog preuzimanja. Prodavac je dužan da izvrši takav pregled. Navedeno obeležavanje mora takođe biti naznačeno na pakovanju robe, bar u sledećoj meri: oznaka prodavca, specifikacija roba i broj komada robe u pakovanju, specifikacija naloga kupca ili kupoprodajni ugovor.

4. Cena robe i uslovi plaćanja

4.1. Cena robe je dogovorena saglasnošću stranaka na paritetu FCA platforme Prodavca prema INCOTERMS 2010.

4.2. Kupac je obavezan da plati kupovnu cenu na osnovu fakture koju je izdao Prodavac. Prodavac ima pravo da izda fakturu nakon dužnog izvršenja naloga.

4.3. Prodavac je u obavezi da dostavi fakturu Kupcu u dva originalna primerka, bez nepotrebnog odlaganja nakon nastanka prava za izdavanje računa.

4.4. Račun koji je izdao Prodavac dospeva u roku od šezdeset (60) dana od datuma oporezivog događaja, koji se u slučaju isporuke neispravne robe produži za period uklanjanja nedostataka. Račun sadrži podatke o poreskom dokumentu i komercijalnom dokumentu, posebno specifikaciji roba i njihovoj količini, specifikaciji naloga ili kupoprodajnog ugovora, datumu oporezivog događaja, datumu izdavanja, datumu slanja fakture, specifikaciju isporuke i plaćanja / bankarske detalje Prodavca.

4.5. Kupovna cena se plaća preko bankarskog transfera prema podacima o plaćanju / bankarskim podacima Prodavca navedenog na fakturi. Račun se smatra plaćenim u trenutku odbijanja odgovarajuće kupovne cene sa računa Kupca.

4.6. Prodavac nema pravo, bez prethodne pismene saglasnosti Kupca da dodeli svoje potraživanja prema Kupcu trećim licima ili da obavi takva potraživanja u korist trećih lica.

5. Osiguranje od odgovornosti

5.1. Prodavac je dužan da obezbedi i dostavi Kupcu dokument kojim se dokazuje činjenica da je Prodavac pravilno zaključio ugovor o osiguranju od odgovornosti i osiguranje od odgovornosti za robu najkasnije do dana stupanja na snagu kupoprodajnog ugovora. Prodavac je dužan da održava ove ugovore o osiguranju na snazi do trenutka podmirenja svih potraživanja i prava iz kupoprodajnog ugovora.

6. Zahtevi kvaliteta i odgovornost za nedostatke

6.1. Prodavac je dužan dostaviti robu u količini, kvalitetu i izvršenju navedenim ovim POU i kupoprodajnim ugovorom i osigurati robu za njen prevoz u skladu sa ovim POU i kupoprodajnim ugovorom.

6.2. Roba je neispravna u slučajevima određenim odgovarajućim zakonima i / ili u slučaju kršenja obaveza kako je to navedeno u ovom članu POU-a od strane Prodavca.

6.3. Svaka odstupanja od tehničkih i drugih specifikacija proizvoda i odobrenih referentnih uzoraka smatraju se neusaglašenostima i Prodavac će odmah biti obavešten o njima bez zahteva. Zahtev se takođe odnosi na neusaglašenost, što rezultira zamenom originalne robe Prodavca. Zamena originalne robe podrazumeva i: razmenu robe, sortiranje, popravku, finansijsku nadoknadu, alternativno snabdevanje.

6.4. Prodavac je dužan, u roku od 24 časa od dana prijema zahteva za slanje informacija Kupcu o hitnim merama u obliku 8D izveštaja (najmanje do tačke 3) u kupovnoj
formuli. Dalji postupak obrade zahteva će se odrediti u zavisnosti od specifične situacije, ali istovremeno mora postojati
očigledan napor da se ispravi neusaglašenost brzo i efikasno od strane Prodavca, uključujući određivanje mera za
rektifikaciju.

6.5. U slučaju prihvatljivog potraživanja Prodavac je obavezan je da plati Kupcu u novčanoj formi nadoknadu troškova vezanih za administraciju potraživanja u iznosu od 100, eura – €.

6.6. Kupac zadržava pravo da za određeni posao navede nivo upravljanja sistemom Prodavca prema sledećim nivoima:
“Implementacija sistema u skladu sa
ISO 9001″,” Implementirani i sertifikovani sistem bar prema sistemu ISO 9001″ili” Sertifikovani IMS “.
U slučaju specifičnih kupovnih zahteva za sertifikovan sistem upravljanja, Prodavac je obavezan da bez ikakvog konkretnog zahteva i u roku od tri meseca od isteka roka važenja sertifikata, pošalje novi sertifikat,i eventualno, dati obaveštenje o promeni statusa. Istovremeno Prodavac je obavezan da obezbedi proizvodnju i snabdevanje robe, tako da kvalitet i njena priroda su u potpunosti u skladu sa važećom i uzajamno odobrenom tehničkom dokumentacijom, pravna regulativa, tehnički standardi, zakonodavstvo
i standarde za sigurnost i kvalitet o kojima je Prodavac trebao voditi evidenciju i po zahtevu je podneti Kupcu na proveru.

6.7. Prodavac je u obavezi da obavesti ovlašćene predstavnike Kupca o promenama u proizvodnom procesu i / ili novoj upotrebi sirovina pre izvršenja te izmene i naknadno saglasi o daljoj proceduri koja može obuhvatati:
– novo uzorkovanje
– pregled dokumentacije
– strožiju završnu inspekciju kod Prodavca na ograničeni period
– druge dogovorene procedure (npr. smanjenje proizvodnje od strane Prodavca)
Nakon promene, sve isporuke moraju biti određene u dogovoru sa ovlašćenim predstavnicima Kupca.

6.8. Prodavac daje garanciju na robu samo ako su garancija i trajanje dogovoreni pismenim putem između ugovornih strana. Ova odredba ne utiče na primenu zakonske garancije koja se primenjuje direktno iz važećih zakona.

6.9. Zahtev u pogledu količine može se izvršiti u roku od petnaest (15) dana od dana prijema robe od strane Kupca. Kvarovi i potraživanja koja proizilaze iz njih, kao i garancije, moraju biti dostavljeni u pisanoj formi od strane Kupca Prodavcu,
bez nepotrebnog odlaganja nakon njihovog otkrivanja. Prodavac je dužan, bez nepotrebnog kašnjenja, na svoj trošak isporučiti Kupcu robu bez nedostataka i / ili nedostajuće robe i / ili otkloniti oštećenje na robi. Period u kome će se procenjivati potraživanje u vezi sa robom ne sme biti duže od deset (10) dana od dana podnošenja zahteva, tokom koje je Prodavac obavezan da dostavi Kupcu pismeno mišljenje o opravdanosti potraživanja. Nakon dužeg isteka tog perioda, Kupac ima pravo da se povuče iz ugovora i vrati robu Prodavcu, na račun Prodavca.

6.10. Prodavac je u toku procesa proizvodnje dužan da sprovede sistem kontrole i primeni preventivne mere, od pregleda dolazećih materijala do isporuke gotovih proizvoda. Cilj ovih preventivnih mera i provera je nabavka roba koja nema nikakvu neskladnost, o čemu je Prodavac obavezan da vodi evidenciju.

6.11. Prodavac je dužan na zahtev Kupca
prilikom isporučivanja robe dostavi sertifikat kvaliteta potvrđujući da je roba u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom i da postoji usaglašenost sa primenjivim tehničkim propisima, i da se Prodavac povinovao proceduri prilikom procene njene usklađenosti. Prodavac je dodatno u obavezi da na zahtev Kupca isporuči kopije važećih deklaracija o usaglašenosti robe. U svrhu provere kvaliteta koju Kupac zahteva i potrebe Prodavca je u obavezi da omogući Kupcu da izvrši reviziju u celini, a istovremeno i Prodavac se slaže da roba može biti predmet inspekcije kvaliteta od države.

6.12. Prodavac je odgovoran za činjenicu da roba ili njeni delovi ne krše industrijsku svojinu i slična prava trećih strana. Prodavac je dužan je da pismeno obavesti Kupca o tome korišćenje sopstvenih industrijskih prava u robi, međutim, ni vlastiti ni licencirani industrijski imovinska prava ne mogu isključiti ili na drugi način ograničiti dalje korištenje ili prodaju robe od strane Kupca.

6.13. Prodavac priznaje i slaže se da, na
osnovu dobavljanja robe i usluga
Prodavca, ove robe i usluge mogu biti predmet kontinuirane procene od strane Kupca sa akcentom na uključivanje u druge projekte, posebno u pogledu:

– pouzdanost ponude (poštovanje rokova/količine)
– poslovna saradnja (nivo cena, fleksibilnost, vreme reakcije, …)
– sistem upravljanja kvalitetom (stepen sertifikacije)
– kvalitet zaliha i upravljanje potraživanjima.

7. Viša sila

7.1. Stranke nisu odgovorne za kašnjenje u ispunjavanju svojih obaveza ako je kašnjenje uzrokovano okolnostima van kontrole stranke koja je u kašnjenju (viša sila), a naročito vatrom, oluju, poplavom, zemljotresom, eksplozijom, nesrećom, ratom, terorističkim aktima, sabotažom, epidemijama, ograničenja karantina, embarga, prirodne katastrofe, požar, ozbiljni mrazevi, učestalost zaraznih bolesti, ratno stanje, građanski nemiri, mobilizacija, blokada, generalni štrajk ili zvanične ili javne mere koje učesnici ne mogu ukloniti niti na njih uticati itd. Stranka koja tvrdi da su ove okolnosti nastupile bez nepotrebnog odugovlačenja obavezna je da pismeno obavesti drugu stranu o nastanku ovih okolnosti i kada te okolnosti traju bez prekida više
od tri (3) meseca, druga strana ima pravo da se povuče iz kupoprodajnog ugovora.

8. Kazne

8.1. U slučaju da Kupac kasni sa plaćanjem kupovne cene, Prodavac ima pravo da traži plaćanje kamate za docnju po stopi određenom važećim zakonima.

8.2. U slučaju da Prodavac kasni sa isporukom robe Kupcu, Prodavac je dužan da plati Kupcu ugovornu kaznu u iznosu od pet (5) procenata ukupne kupovne cene dogovorene u kupoprodajnom ugovoru.

8.3. U slučaju da Prodavac u kasni sa isporukom robe Kupcu, Prodavac je obavezan da plati Kupcu kamatu zbog docnje po stopi od 0,05% od kupovne cene, za svaki dan kašnjenja.

8.4. Odredbe o kamati za docnju i ugovornoj kazni ne utiču na bilo kakvu obavezu nadoknade štete prouzrokovanu Kupcu, što je poseban zahtev.

9. Zaštita ličnih podataka

9.1. Prodavac ovim izjavljuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
(“Službeni glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. Zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) daje saglasnost Kupcu da obrađuje i čuva njegove lične podatke , naročito podaci naznačeni prilikom izvršenja naloga ili tokom komunikacije sa Kupcem, a takođe se slaže sa Kupcem da obrađuje ove lične podatke u svim svojim informacionim sistemima. Prodavac daje saglasnost Kupcu na neodređeno vreme. Saglasnost se može povući u bilo kom trenutku u pisanoj formi na adresi sedišta privrednog društva ili putem i-mejla adresirano na:

office@14oktobar.rs

9.2. Prodavac daje saglasnost na obradu svojih ličnih podataka: ime i prezime, kućna adresa, adresa fakturisanja, matični broj, poreski identifikacioni broj, adresa elektronske pošte i telefonski broj (“lični podaci”).

9.3. Prodavac se slaže sa obrađivanjem ličnih podataka od strane Kupca, posebno u svrhu izvršavanja prava i obaveza iz kupoprodajnog ugovora i radi slanja informacija i komercijalnih obaveštenja
Prodavcu. Prodavac priznaje da je u obavezi da svoje podatke o nalogu ispravno i istinito navede i da je obavezan da obavesti Kupca bez nepotrebnog odlaganja o bilo kakvim promenama svojih ličnih podataka.

9.4. Lični podaci će biti obrađeni tokom perioda trajanja saglasnosti. Lični podaci će se elektronski obrađivati putem automatizovanih sredstava ili u štampanom obliku putem ne-automatskih sredstava, takođe putem trećih strana, ali i van Srbije. Lični podaci Prodavca biće upisani u evidenciju Kupca i obrađeni od strane ovlašćenih radnika Kupca.

9.5. Prodavac potvrđuje da su lični podaci tačni i da je savetovano da se lični podaci pružaju na dobrovoljnoj osnovi.

9.6. Prodavac kao nosilac podataka u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka izjavljuje da je obavešten o svojim pravima koja su joj pripisana u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 97 / 2008, 104/2009 – Dr. Zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

10. Arbitražni sud

10.1. Prodavac i Kupac su se složili da svaki spor koji proizilazi iz pravnih odnosa utvrđenih nalozima i / ili ugovorom ili u vezi sa tim, uključujući sve pomoćne pravne odnose, zahteve za neosnovano bogaćenje, zahteve za naknadu štete, sporove o valjanosti, tumačenju i prestanak ugovora ili ove arbitražne klauzule utvrđuju se u arbitražnom postupku u skladu sa Zakonom o arbitraži (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 46/2006) i arbitražnom postupku i biće podnet nadležnom arbitražnom sudu u Republici Srbiji. Stranke su obavezne da se pridržavaju arbitražne odluke. Stranke se slažu da je arbitražna odluka konačna, obavezujuća i izvršna protiv stranaka.

11. Poverljivost

11.1. Prilikom obezbeđivanja usaglašenosti sa tačkom 1 ovog člana u vezi sa svim informacijama koje učesnici saznaju u toku ugovornog odnosa između Prodavca i Kupca i / ili koji se identifikuju ili tretiraju kao poverljivi i / ili koji se zasnivaju na druge okolnosti koje se prepoznaju kao poverljive i / ili poslovne tajne otkrivene Kupcu (“poverljive informacije”), svaka strana će:

11.1.1 tokom trajanja ovog ugovornog odnosa, kao i nakon njegovog raskida, čuva u tajnosti sve poverljive informacije, a ako nije u svrhu ovog ugovornog odnosa – neće se reprodukovati takve informacije niti ih pružiti trećim licima ili na drugi način koristiti;

11.1.2 otkriti poverljive informacije trećim licima samo uz prethodnu pismenu saglasnost Prodavca;

11.2. Odredbe tačke br. 1 ovog člana ne primenjuje se na poverljive informacije koje:

11.2.1 jesu ili postaju poznate javnosti bez ikakvog kršenja obaveza ili pomoći koju pružaju stranke;

11.2.2 jesu poznate jednoj od ugovornih strana pre sklapanja ugovornog odnosa ili mu je bila data od strane treće strane kao informacija koja nije poverljiva, a istovremeno treća strana nije prekršila svoju poverljivu obavezu;

11.2.3 su propisno obelodanjene na osnovu pravne obaveze, odluke nadležnog suda ili drugog regulatornog organa; u ovim slučajevima ugovorna strana koja je obavezna da objavi informacije odmah će obavestiti drugu ugovornu stranu pre objavljivanja informacija.

11.3. Odredbe tačaka 1 i 2 ovog člana ne utiču na sve zakonske obaveze poverljivosti koje su nametnute na obe ugovorne strane.

12. Završne odredbe

12.1. Opšti uslovi čine sastavni deo ugovora, a ugovor se može izmeniti ili dopuniti samo u vidu pisanih amandmana.

12.2. Ovi opšti uslovi se sprovode na srpskom i engleskom jeziku. U slučaju bilo kakvih neslaganja između jezičkih verzija, engleska verzija će prevladati.

12.3. U slučaju neusaglašenosti između POU-a i ugovornog odnosa, smatra se da ugovorni odnos preovladava nad odredbama ovog POU-a.

Ovi uslovi su efektivni i stupaju na snagu od 1. januara 2018.

This post is also available in: English (енглески)